Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1

De onderneming biedt haar klanten verschillende diensten aan. Die diensten kunnen we als volgt omschrijven:

Potentieel- en vestigingsstudies

 • Doel: bepalen van de verwachte omzet van een handelszaak waarvoor de klant al een project heeft
 • Opzet van de door de onderneming uitgevoerde studie:
  • Analyse van de site
  • Analyse van de concurrentie
  • Koopgedrag (vestigingsstudie)
  • Afbakening van het verzorgingsgebied
  • Omzet

Marktonderzoeken/geomarketing

 • Doel: analyseren van de toekomstige en bestaande klantenkring (voor bestaande winkels/bedrijven), met het oog op een beter inzicht in de klantenkring en dus op een betere dienstverlening
 • Opzet van de door de onderneming uitgevoerde studie:
  • Deskresearch
  • Analyse van de concurrentie
  • Huidig en verwacht koopgedrag
  • Afbakening van het verzorgingsgebied en sociodemografische analyse
  • Geraamde omzet
  • Aanbevelingen

PIC-dossiers (permis d’implantation commercial – vergunning voor een handelsvestiging) en PI-dossiers (permis intégré’ – geïntegreerde vergunning)

 • Doel: De bevoegdheid inzake handelsvestiging werd toegekend aan de gewesten en vloeit voort uit het nieuwe decreet van 5 februari 2015 (Belgisch Staatsblad van 18 februari 2015) en de inwerkingtreding ervan op 1 juni 2015 in Wallonië en Vlaanderen. De vroegere socio-economische vergunningen zijn nu geïntegreerd met de stedenbouwkundige vergunningen en de milieuvergunningen, indien van toepassing, in het geval van een aanvraag met een stedenbouwkundige en een milieucomponent, en worden aangeduid als PI (permis intégré: geïntegreerde vergunning). Als de aanvraag alleen betrekking heeft op de socio-economische component (geen stedenbouwkundige en milieuvergunningen vereist of al eerder verkregen), wordt een PIC (permis implantation commerciale: vergunning voor een handelsvestiging) aangevraagd.
 • Opzet van de door de onderneming uitgevoerde studie:
  • Beschrijving van het bedrijf van de klant
  • Bescherming van de consument:
   • De commerciële mix bevorderen
   • Het risico van onderbreking van de plaatselijke bevoorrading vermijden
  • Bescherming van het stedelijke milieu
   • Evenwicht tussen de stedelijke functies
   • Inpassing in de lokale ontwikkelingsprojecten en in de dynamiek van het stedelijk model
  • Sociaal beleid
   • Dichtheid van de werkgelegenheid
   • Kwaliteit en duurzaamheid van de werkgelegenheid
  • Bijdrage tot een duurzamere mobiliteit
   • Duurzame mobiliteit
   • Toegankelijkheid zonder specifieke lasten voor de gemeenschap
 • Diensten van de onderneming:
  • Voorafgaande vergadering met de consultant, de klant en onze adviseur handelsvestigingen (in het geval van een project in een commercieel complex)
  • LOGIC-tool (beslissingsondersteunende tool, ingevuld door GC)
  • Voorbereiding van het dossier (redactie):
   • analyse op basis van de vier wettelijke criteria
   • sociodemografische en commerciële analyse
   • mededeling van effecten
   • samenvatting van het dossier
  • Presentatie van het dossier aan de bevoegde autoriteiten en indiening
  • Eventuele uitoefening van de beroepsmogelijkheden

Opstellen van een richtplan voor de ontwikkeling van een netwerk van verkooppunten

Artikel 2

De klant vertrouwt de onderneming een of meer van de hierboven opgesomde opdrachten toe. Deze opdracht wordt nader omschreven op de bestelbon.

Artikel 3: Termijnen

De onderneming stelt de resultaten van haar studies ter beschikking van de klant binnen de volgende approximatieve termijnen, te rekenen vanaf de datum van de eigenlijke bestelling:

 • Potentieelstudies: 15 werkdagen
 • Vestigingsstudies: 5 weken
 • Dossiers PI/PIC: minimaal 5 weken
 • Marktonderzoeken: 3 maanden

De hierboven of op de bestelbon aangegeven termijnen worden steeds louter indicatief meegedeeld. De onderneming kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor een overschrijding van de vermelde termijnen.
De termijnen kunnen namelijk worden verlengd door een aanvullend verzoek van de klant, door een wijziging in de aanvraag of om elke andere reden waarover de onderneming geen controle heeft.

Artikel 4: Prijzen – Betaling

4.1. De op de bestelbon vermelde prijzen zijn vast en definitief. Zij zijn altijd exclusief btw en moeten worden vermeerderd met de btw tegen het geldende tarief.

4.2. De onderneming kan de in de bestelbon vermelde prijs verhogen indien de klant de bestelling wijzigt na de ondertekening ervan, alsook in geval van een update (actualisering van gegevens) die later door de klant wordt aangevraagd.
Aanvullende of bijkomende werkzaamheden en diverse extra kosten, zoals de publicatie van rapporten boven het in de bestelbon vermelde aantal exemplaren, vertaalkosten, speciale presentatievergaderingen, enz. worden extra gefactureerd in regie, tegen een uurtarief van 100 euro exclusief btw. Dit bedrag wordt op 1 januari van elk jaar geïndexeerd.

4.3. Opdat een bestelling geldig zou zijn, moet een voorschot van 50% worden betaald. Het saldo wordt aan het einde van de opdracht gefactureerd.

4.4. In geval van wijziging van de oorspronkelijke bestelling kan de onderneming de klant maandelijks facturen sturen voor de diensten die tijdens de afgelopen maand werden geleverd.

4.5. Bij dossiers betreffende een handelsvestiging (PIC, PI) hebben de op de bestelbon vermelde prijzen alleen betrekking op de fase die eindigt met de toekenning of de weigering van de vergunning. In geval van weigering door de bevoegde overheid, en indien een beroepsprocedure noodzakelijk blijkt, zal de in de bestelbon vermelde prijs verhoogd worden met twintig procent, voor studie- en/of beroepskosten, ongeacht de uitkomst van dit beroep.

4.6. Alle facturen zijn betaalbaar binnen acht dagen na ontvangst door de klant.
Elk bedrag dat op de vervaldag niet is betaald, zal, op grond van een boetebeding, worden verhoogd met een forfaitair bedrag dat overeenstemt met 12% van de verschuldigde bedragen, met een minimum van 150 euro. Bovendien is op het bedrag vertragingsrente verschuldigd tegen het tarief dat is vastgesteld in de wet van 02.08.2002 over de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Artikel 5: Geheimhoudingsplicht

5.1. De onderneming, haar personeel en haar onderaannemers zijn gebonden door een absolute geheimhoudingsplicht. Zij onthouden zich van elk gebruik van informatie die door de klant is verstrekt of waarvan zij in de loop van hun werkzaamheden kennis hebben gekregen, wat voor de klant nadelig kan zijn. Zij zijn tevens aansprakelijk voor elk misbruik van het hun toevertrouwde materiaal dat nadelig zou kunnen zijn voor de geheimhouding van de informatie en het goede eindresultaat van het onderzoek.
De onderneming wordt slechts van haar geheimhoudingsplicht ontheven indien zij daartoe door een gerechtelijke of administratieve autoriteit wordt verplicht of met als enig doel haar rechten tegenover de klant te doen gelden.

5.2. De onderneming verbindt zich ertoe haar klant de namen mee te delen van de onderaannemers aan wie zij een aanzienlijk deel van de uit te voeren werkzaamheden toevertrouwt, met vermelding van de aard en het belang van deze werkzaamheden. Ze staat borg voor hun kwalificatie.

5.3. Aangezien de onderneming een gerenommeerd beroepsbeoefenaar is op het gebied van de in artikel 1 bedoelde studies, is het mogelijk dat zij van twee verschillende klanten opdracht krijgt voor soortgelijke vestigingsstudies in een nabijgelegen gebied. In deze of soortgelijke situaties onthoudt de onderneming zich ervan om gegevens die bij de ene klant zijn verzameld in een dossier, te gebruiken of te vermelden in het kader van een ander dossier voor een andere klant.

5.4. Indien producten door de klant aan de onderneming worden toevertrouwd, verbindt de klant zich ertoe ze te leveren in overeenstemming met de geldende wetten en voorschriften en alle nodige informatie te verstrekken over deze producten en in het bijzonder over hun gebruiksaanwijzing en de omstandigheden waarin ze moeten worden vervoerd of opgeslagen. Bovendien verbindt hij zich ertoe alle klachten die de onderneming van gebruikers zou kunnen ontvangen, persoonlijk te behandelen. Bovendien moet hij alle nodige stappen ondernemen om de onderneming in te lichten over de veiligheidsvereisten met betrekking tot de producten, om een passende gebruiksaanwijzing te verstrekken en om zich te verzekeren tegen alle risico’s die het vervoer, de opslag of het gebruik van de producten met zich kunnen meebrengen en tegen alle daarmee verband houdende vorderingen van respondenten of werknemers van de onderneming.

Artikel 6: Aansprakelijkheden

6.1. In het kader van de studies die de onderneming uitvoert, is zij ertoe gehouden aan de klant conclusies en elementen mee te delen die onder meer betrekking hebben op de verwachte omzet, alsook andere gegevens die door de onderneming werden geëvalueerd (bij wijze van voorbeeld en niet beperkend: de noodzakelijke oppervlakten, het verzorgingsgebied, de verwachte bezoekersaantallen enz.).

6.2. De klant is er zich ten volle van bewust dat de door de onderneming uitgevoerde studies en analyses, ook al zijn ze met de gewenste nauwgezetheid uitgevoerd, geen exacte wetenschap vormen.
Met name zouden de verstrekte cijfers kunnen worden beïnvloed door externe gegevens die optreden na de bestudering van het dossier door de onderneming.

6.3. De klant ziet dus uitdrukkelijk af van elk verhaal tegen de onderneming indien de cijfers die vermeld zijn in de door de onderneming uitgevoerde studie, wat die ook mogen zijn, verschillen van de later verkregen reële cijfers.

6.4. In socio-economische dossiers aanvaardt de onderneming geen enkele aansprakelijkheid voor het besluit dat hetzij door de besluitvormer in eerste aanleg, hetzij na beroep is genomen.

6.5. In het algemeen is de onderneming alleen aansprakelijk voor haar eigen zware fout en uitsluitend ten belope van de bedragen die ze daadwerkelijk van de klant heeft ontvangen.

Artikel 7: Intellectuele eigendom

7.1. Behoudens andersluidende vermelding op de bestelbon zijn de geleverde resultaten en andere documenten uitsluitend bestemd voor gebruik door het bedrijf of de bedrijven die klant zijn, en, in voorkomend geval, zijn/hun opdrachtgevers, met uitsluiting van elk ander bedrijf, elke andere beroepsgroepering, enz. Elke rechtstreekse of onrechtstreekse, volledige of gedeeltelijke verspreiding of reproductie, gratis of tegen betaling, op initiatief van de klant, moet gebeuren met de toestemming van de onderneming. Bovendien mag de onderneming, gezien het eigendomsrecht van de klant op de resultaten, zelf de resultaten van de studies niet bekendmaken of verspreiden, met name in de pers, tenzij de klant haar daarvoor zijn voorafgaande toestemming heeft gegeven.
Indien de klant deze resultaten geheel of gedeeltelijk voor de doeleinden van zijn activiteit toevertrouwt aan derden, bijvoorbeeld aan zijn reclamebureau, garandeert hij dat die derden diezelfde verbintenis zullen aangaan.

7.2. In het geval van specifieke studies die voor één enkele klant worden uitgevoerd, zal de onderneming de resultaten niet doorverkopen zonder de toestemming van de klant. In het geval van onderzoeken voor meerdere klanten behoudt de onderneming zich het recht voor de resultaten door te verkopen aan externe ondernemingen of instanties, tenzij met de oorspronkelijke klanten exclusiviteit of een specifieke overeenkomst is overeengekomen.

7.3. De technieken, methodes en materialen die door de onderneming worden gebruikt voor de studies en enquêtes, worden in geen geval eigendom van de klant.
De informatiedragers: vragenlijsten, geluidsbanden, video- en computermedia, alsmede alle documenten die tijdens het uitvoeren van de enquête zijn gebruikt, blijven eigendom van de onderneming. In ieder geval worden de namen en adressen van de respondenten behandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, met name de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
De onderneming behoudt zich het recht voor om voornoemd materiaal twee jaar na de verstrekking van de studie te vernietigen, tenzij met de klant een bijzondere overeenkomst is bereikt.

7.4. De onderneming is uitdrukkelijk gemachtigd de klant te vermelden in haar lijst van referenties, behoudens uitdrukkelijk andersluidend verzoek. Deze overeenkomst impliceert elke vermelding van de naam, het gebruik van logo’s, enz. van de klant, op alle dragers, met name audio, video, papier, alsook op het internet of op andere elektronische media.

Artikel 8: Niet-concurrentie

De partijen onthouden zich ervan persoonlijk voordeel te trekken uit de knowhow van de andere partij, van een verbonden onderneming en/of van de zaakvoerders van de onderneming(en) die zij leiden, met name door het ontwikkelen en/of bevorderen van soortgelijke of concurrerende activiteiten, rechtstreeks of onrechtstreeks, in eigen naam of in naam van derden en in welke hoedanigheid of om wat voor reden dan ook.
Dit verbod geldt zowel tijdens de uitvoering van de overeenkomst als gedurende een periode van twee jaar na het verstrijken ervan.
Het houdt tevens een verbod in om personeel van de andere partij, of onderaannemers van de andere partij, in dienst te nemen, en dit gedurende dezelfde periode als hierboven is aangegeven.

Artikel 9: Beëindiging

9.1. Indien een van de partijen bij de overeenkomst haar verplichtingen niet nakomt binnen de oorspronkelijk in onderling akkoord overeengekomen termijn, kan de andere partij de overeenkomst die beide partijen bindt, van rechtswege en zonder formaliteit ontbinden, één maand nadat een ingebrekestelling per aangetekende brief met ontvangstbevestiging zonder gevolg is gebleven.
In geval van gehele of gedeeltelijke stopzetting van de activiteit door een van de partijen, gerechtelijk akkoord, vereffening van het vermogen of gerechtelijke liquidatie, wordt de onderhavige overeenkomst van rechtswege en zonder enige formaliteit beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden per aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

9.2. Indien de klant de overeenkomst verbreekt om een andere reden dan zware fout van de onderneming, is de klant aansprakelijk voor alle bedragen die uit hoofde van de bestelbon en de eventuele supplementen verschuldigd zijn.

Artikel 10: Algemene bepalingen

10.1 De partijen verbinden zich ertoe deze overeenkomst te goeder trouw uit te voeren en aan de volledige en correcte uitvoering ervan mee te werken.

10.2. Indien een bepaling van deze overeenkomst nietig of onuitvoerbaar is of wordt, komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat deze nietigheid geen invloed heeft op deze overeenkomst, die ten volle van kracht blijft zonder deze bepaling. De partijen verbinden zich er echter toe om te goeder trouw en met inachtneming van de werkelijke bedoeling van de partijen op het tijdstip van het sluiten van deze overeenkomst, te onderhandelen en een of meer bepalingen vast te stellen die de vastgestelde nietigheid moeten opheffen.

10.3. De partijen erkennen dat deze overeenkomst het geheel van hun overeenkomsten vormt en alle andere eerdere mondelinge of schriftelijke verbintenissen of verklaringen van welke aard dan ook, die zij zijn aangegaan of aan elkaar hebben medegedeeld en die hetzelfde of een soortgelijk onderwerp hebben als deze overeenkomst, vervangt, annuleert en er voorrang op heeft. Ze is van toepassing op alle opdrachten die vanaf heden aan de onderneming zijn toevertrouwd of die reeds in uitvoering zijn.

10.4. Voor elke wijziging van deze overeenkomst is een schriftelijke en door alle partijen ondertekende overeenkomst nodig.

Artikel 11: Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Deze overeenkomst valt onder de Belgische wetgeving.
De partijen komen overeen dat elk meningsverschil of geschil met betrekking tot deze overeenkomst of dat voortvloeit uit de interpretatie of de toepassing ervan, ter bemiddeling wordt voorgelegd. Met het oog hierop verbinden de partijen bij deze overeenkomst zich ertoe om aan minstens één bemiddelingsbijeenkomst deel te nemen door er een persoon met beslissingsbevoegdheid voor af te vaardigen. De bemiddelaar (goedgekeurd door de Federale Bemiddelingscommissie) wordt door de partijen gekozen.
Bij gebrek aan minnelijke schikking, evenals voor elke bewarende maatregel, valt elk geschil dat voortvloeit uit de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Bergen (België).

Laten we samen uw project bespreken!

GeoConsulting is gecertificeerd in het kader van de voucherregeling “groei”. Zo kan GeoConsulting diagnostische en ondersteunende opdrachten uitvoeren voor de groei en ontwikkeling van ondernemingen.

Volg ons

Wallonie & Bruxelles

Route d’Obourg 65B
7000 Mons
Belgique
Tél : +32(0)65 68 09 70

Vlaanderen & Brussels

Louizalaan 523 Avenue Louise
1050 Brussels
Belgique
Tél: +32 (0)2 315 09 00

France

Place Saint Hubert 12
59000 Lille
France
Tél: +33 (0)3 74 09 63 92

Luxembourg

Rue Glesener 21
1631 Luxembourg
Luxembourg
Tél: +352 27 86 68 14

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.